Gecoördineerd gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Windpark Weert' en gewijzigd besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu voor drie windturbines en een klantstation te Weert. 

Tegen het besluit van de raad van 9 oktober 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan en de door het college op 10 oktober 2018 verleende omgevingsvergunning (welke besluiten voor de mogelijkheid van beroep op grond van artikel 8.3 Wet ruimtelijke ordening als één besluit worden aangemerkt) kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan respectievelijk het ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning bij de gemeenteraad respectievelijk burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerpbesluit tot verlening van de omgevingsvergunning geen zienswijze naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden, voor zover het beroep betrekking heeft op wijzigingen die door de gemeenteraad in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit (dus vanaf 19 oktober 2018 tot en met 29 november 2018).

Bron:  Beroepsmogelijkheden betreffende Windpark Weert