Veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te zien.

 

Windpark Weert

Waarom komen er windmolens?

Internationaal zijn er afspraken gemaakt over het terugdringen van de opwarming van de aarde (Klimaatakkoord van Parijs in 2015). Hiervoor moeten we minder CO2 uitstoten. Dat kan door fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energiebronnen. Bijvoorbeeld wind- en zonne-energie.

Het doel van de provincie Limburg is om in Limburg 32 windturbines te plaatsen. In ruim 5 jaar tijd zijn er 4 windparken definitief vergund. Binnen 2 jaar zullen er nog 17 nieuwe molens moeten worden gebouwd. Wat de teller voor Midden-Limburg op 22 brengt. In andere regio’s, zoals Venlo zullen de andere 10 windmolens komen.

Windmolens

Hoe hoog worden de windturbines?

De masthoogte wordt 130 meter hoog en de wieken 70 meter. Het totaal wordt dus maximaal 200 meter hoog.

Natuur

Wordt er rekening gehouden met de aanwezige vennen, vliegroutes van vogels en vleermuizen?

WeertEnergie/Eneco houden bij de aanleg van het park rekening met de natuur. Zo vindt de vogeltrek op vaste tijden plaats, vliegen vogels op een standaard hoogte en verschillen de vliegroutes per vogelsoort. Hier kun je allemaal rekening mee houden. Voor de aanleg van een windpark worden de natuurrisico’s onderzocht.

Slagschaduw

Hoe zit het met de slagschaduw?

Beschijnt de zon de rotor van een windturbine, dan leidt dit tot een bewegende slagschaduw. Als deze bewegende slagschaduw op het raam van een woning valt, kan dat als hinderlijk worden ervaren. Om de slagschaduw te beperken voor u als omwonende nemen we maatregelen met betrekking tot slagschaduw, die verder gaan dan de wettelijke norm (In de activiteitenregeling milieubeheer staat dat een woning met een gevel met ramen niet meer slagschaduw mag ontvangen dan 17 dagen per jaar gedurende 20 minuten per dag). Deze maatregelen zorgen ervoor dat er maximaal een half uur slagschaduw per jaar op een venster van een woning zal vallen. We willen benadrukken dat het terugbrengen naar nul uren technisch niet mogelijk is.

Omgevingsfonds

Wie komen er in aanmerking voor het Omgevingsfonds?

Met het Omgevingsfonds worden projecten gefinancieerd met algemeen maatschappelijk nut of ter bevordering van duurzaamheid in het werkgebied. Het werkgebied ligt binnen een cirkel met een straal van 3 km vanaf het middelpunt van windmolen 2 van het Windpark Weert. In dit gebied liggen de woonkernen:

  • Schoor
  • De Mildert
  • Nederweert-Eind (deel)
  • Schoordijk/Roermondseweg
  • Buitengebied Leuken
  • Swartbroek
  • Vrouwenhof (deel van de wijk Leuken

Bewoners, maatschappelijke instellingen en het bestuur van de stichting Gries Hej Windfonds kunnen initiatieven indienen voor maatschappelijke projecten als deze voldoen aan de gestelde criteria en in aanmerking komen voor financiering uit het Omgevingsfonds.

Bezoeken

Is het mogelijk om de windmolens in de toekomst (na coroana) te bezichtigen?

We hopen medio 2022 een feestelijke opening voor omwonenden, grondeigenaren en andere belangstellenden te organiseren. Even afhankelijk van de coronamaatregelen.

Duurzaamheid

Waarom zouden windparken een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de energiebehoefte van Nederland?

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Daarvoor is een zeer drastische beperking van de CO2-uitstoot nodig. In de 'overgangsperiode' wordt het aandeel conventionele energiebronnen, zoals kolencentrales, steeds verder verkleind en wordt tegelijkertijd gewerkt om zo veel mogelijk energie te besparen. Ook hebben het Rijk, de provincie en gemeenten in Nederland afspraken gemaakt om CO2-reductie te bereiken. Dit doen we door onder andere windmolens op land te realiseren.

Overige

Heeft Eneco meerdere windmolens hier in de buurt gebouwd?
Eneco was samen met een aantal maten eigenaar van windpark De Locht. Toen het windpark startte was er een exploitatietermijn van 10 jaar afgesproken. In 2016 was deze termijn verstreken en heeft een werkgroep de mogelijkheden onderzocht om het project rendabel voort te zetten. Deze werkgroep is tot de conclusie gekomen dat er geen mogelijkheid was om het project rendabel voort te zetten. De windmolens zijn afgebroken en hebben een tweede leven gekregen in Polen.

Verder heeft Eneco in Nederweert naar een geschikte plek gekeken. Bij de drie door de gemeente geselecteerde locaties in Nederweert zit ook een locatie van Eneco.